Sharkime mediatikeLogo Energji-Ashta

Politika Mjedisore

Përdorimi i aseteve mediatike


– Të drejtat e autorit i rezervohen Energji Ashta Shpk ose fotografit përkatës


– Për çdo fotografi apo grafik të dhënë duhet të jepen atributet: © Energji Ashta ose © Energji Ashta /emri i fotografit përkatës.


– Nuk nevojitet leje e veçantë për përdorimin e këtyre aseteve për mbulesa mediatike mbi Energji Ashtën apo për qëllime shkencore.


– Për qëllime tregtare apo përdorim në broshura, shkarkime, faqe interneti apo prezantime nevojitet leje me shkrim nga Energji Ashta Shpk; ju lutem kontaktoni ingun.metelko@verbund.com për më shumë.