Kronologjia

Janar 2008Qeveria Shqiptare hap tender të ri për projektin.
Korrik 2008Verbund-i fiton tenderin me konceptin e tij novator.
Shtator 2008Nënshkruhet marrëveshja koncesionare për projektin e hidrocentralit të
Ashtës mes Verbund-it dhe METE (Ministria e Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjetikës)
Tetor 2008Fillimi i analizave për fazën parapërgatitore të projektit dhe marrjen e lejeve
Djetor 2008Themelimi i projekt-kompanisë Energji Ashta nën varësinë 100% të Verbund-it
Shkurt 2009Sigurohet  studimi urbanistik
Prill 2009Ministria e Mjedisit lëshon Lejen e Mjedisore
Shkurt  2009Sigurohet  studimi urbanistik
Prill 2009Ministria e Mjedisit lëshon Lejen e Mjedisore
Korrik 2009Operatori i Sistemit te Transmetimit - OST lëshon Lejen për Lidhjen me Rrjetin
Korrik 2009Bordi Kombëtar Shqiptar i Komitetit Ndërkombëtar për Diga të Mëdha pranon skicën e projektit
Shtator 2009Dorëzohen dokumentet për Licensën Energjetike
Shtator 2009Nënshkruhet marrëveshja për pajisjet elektromekanike mes Energji Ashta dhe Andritz Hydro
Shtator 2009Dorëzohen dokumentet për Lejen e Ndërtimit
Tetor 2009Lëshohet Leja e Sheshit të Ndërtimit
Dhjetor 2009Lëshohet Licensa Energjetike
Janar 2010

Lėshohet Leja e Ndėrtimit

Mars 2010Fillimi i punimeve

Facebook
Twitter
LinkedIn